Alternative Text

Hoanhapxahoi.vn

Dự án hoà nhập xã hội nhằm truyền tải ý tưởng về Hoà nhập tại Việt Nam bằng cách cung cấp kiến thức thực tiễn về kiến trúc tiếp cận và các giải pháp phục vụ cuộc sống cho người khuyết tật, đồng thời chia sẻ cơ sở dữ liệu mạng lưới các cộng đồng người khuyết tật và các tổ chức hoạt động liên quan.


Website Dự án

Inclusion là dự án được hỗ trợ bởi Schmitz-Stiftungen kể từ năm 2016 và được triển khai bởi Doanh nghiệp Xã hội bền vững Việt Nam (VSSE) nhằm truyền tải ý tưởng về Hoà nhập (Inclusion) tại Việt Nam.

Đây là nền tảng xã hội cung cấp kiến thức thực tiễn về kiến trúc tiếp cận và các giải pháp phục vụ cuộc sống cho người khuyết tật, đồng thời chia sẻ cơ sở dữ liệu mạng lưới các cộng đồng người khuyết tật và các tổ chức hoạt động liên quan.


Ý nghĩa của hoà nhập xã hội

Kiến thức thực tiễn về kiến trúc tiếp cận & Các giải pháp phục vụ cuộc sống

Kết nối mạng lưới các cộng đồng người khuyết tật và các tổ chức hoạt động liên quan

Hỗ trợ bởi

Alternative Text

Đối tác chính

Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text
Alternative Text

“Hiện trạng công trình xây dựng tại một số cơ sở đào tạo người khuyết tật tại Việt Nam”

[CÔNG BỐ KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ NGHIÊN CỨU HÒA NHẬP XÃ HỘI ]
06 cơ sở trường học và trung tâm dành cho người khuyết tật tại Đà Nẵng và Hà Nội đã tham gia khảo sát với 312 học sinh, giáo viên và nhân viên.
Mục tiêu:
- Xác định cơ hội cải thiện để các công trình có người khuyết tật đảm bảo tiện nghi và dễ tiếp cận
- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa của giải pháp Kiến trúc và Kỹ thuật hướng tới “Công trình cho tất cả mọi người”
- Nay chính thức công bố cho toàn thể các cá nhân, tổ chức có mối quan tâm tới cộng đồng người khuyết tật tại Việt Nam được tiếp cận với thông tin, hình ảnh hiện trạng và tạo cơ hội hợp tác cải thiện môi trường giáo dục và đào tạo cho cộng đồng này.


Tải xuống bản tiếng Việt

Contact UsWe received your message and will contact you back soon.


Vietnam Sustainability Social Enterprise Ltd. Co
VSSE

+ 84 (0) 24 66 55 3445
info@vsse.vn

Hanoi, Vietnam

Keep updated on our Fan Pages !